Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Fuar Takvimi
Yatırım Programı İzleme
İç Kontrol Sistemi
Form İndir
Birimlerimiz
Kamu Hizmet Standartları
Verilecek Su Miktarları
Kırsal Kalkınma Planı
 
   Anasayfa Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şubesi Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme
  Çiftçileri Topraklandırma Çalışmaları

Çiftçileri Topraklandırma Çalışmaları

 1.Giriş
Cumhuriyet sonrası topraksız ve az topraklı çiftçilerin topraklandırılması için yapılan çalışmaların en başında 11.06.1945 tarih ve 4753 XE "4753"  sayılı kanunla kabul edilmiş olan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gelmektedir.
Bunu 1973 yılına yürürlüğe giren ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından yürütmesi sağlanan 1757 XE "1757"  sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu izlemektedir. Daha sonra bu Kanunun çeşitli nedenlerle yürürlükten kaldırılmıştır. 1984 yılında 3083 sayılı ‘Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu’ çıkarılmış ve bu Kanunun yürütülmesi Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Ülkemizde halen çiftçilerin topraklandırılması bu Kanun kapsamında yürütülmektedir.

2.Amaç
Yeterli toprağı bulunmayan ve topraksız çiftçilerin zirai aile işletmeleri kurabilmeleri için Devletin mülkiyetinde bulunan topraklarla topraklandırılmalarını, desteklenmelerini, eğitilmelerini sağlamaktır.

3.Dağılacak Arazi Büyüklüğünün Tespiti (Dağıtım Normu)
3083 sayılı Kanuna göre arazi dağıtımı yapılacak yerleşimler (köy/kasaba) Uygulama Alanı ilan edildikten sonra  öncelikle yeter geliri verecek toprak dağıtım normu tespit edilmekte ve Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmektedir.

Norm 5 kişilik bir çiftçi ailesinin geçimini sağlayacak arazi büyüklüğüdür. Bu miktar her köy ya da kasaba için kuru ve sulu olarak  ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

Bu toprak büyüklüğü arazi kullanım kabiliyet sınıflaması esasına göre 3. Sınıf tarım arazileri üzerinden belirlenmektedir. Uygulama alanı ilan edilen köy ya da kasabanın hazine arazilerinin ve şahıslara ait arazilerin toprak sınıfları belirlenmektedir. Bütün bu çalışmalar sonucunda topraksız hak sahibi çiftçilere belirlenen norm kadar arazi verilirken  az topraklı çiftçilerin mevcut arazileri de norma tamamlanmaktadır.

Arazi dağıtım normu illere, ilçelere ve hatta yerleşim birimlerinde göre değişiklik göstermekle birlikte ürüne göre de değişmektedir. Genel Müdürlüğümüzce yürütülen dağıtım çalışmalarında normlar 29 dekardan 252 dekar arasında değişmektedir. Örneğin Mersin İli Tarsus ilçesi Çiçekli Köyü dağıtım normu 29 dekar/sulu arazi olarak tespit edilirken, Aksaray İlindeki norm 252 dekar/kuru arazi olarak tespit edilmiştir. 
 
4.Dağıtımda Hak Sahipliğinde Aranan Şartlar
Dağıtıma konu olan toprak, toprağı kendisinin işleyeceğini ve çiftçilik yapacağını taahhüt eden ve aşağıdaki şartlarını taşıyan kişilere verilmektedir. Dağıtımdan faydalanacak çiftçi ailelerinin belirlenmesinde bir takım şartlar aranmaktadır. Bunlar;
    a) T.C. Vatandaşı olmak,
    b)  Mümeyyiz olmak,
    c) Aile reisi olmak,
    d) Toprak dağıtılacak yerde ikamet ediyor olmak,
    e) Bedeni noksanlığı bulunanlar ile 65 yaş üzerinde olanların, çiftçilik yapmaya mani halinin bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
    f) Uygulama alanı ilan edilmeden önce Devletçe verilen arazi ile uygulama alanı ilan edildikten sonra sahibi olduğu araziyi satmak, hibe etmek vb. herhangi bir sebeple elden çıkarmamış olmak,
    g) Kendisi, eşi ve reşit olmayan çocuklarının toplam arazi varlığı, dağıtılacak toprak
normunun altında olmak,
    h) Devlete karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
    ı) Geçimini çiftçilik yaparak sağlamak ve tarımda sigortalılık dışında Devlete ait bir sosyal güvenlik kuruluşunun mensubu olmamak.

5.Toprak Dağıtılacak Çiftçileri Belirleme
Bu temel şartları taşıyan çiftçi aileleri arasında bir puanlama yapılmaktadır. Puanlama hak sahipliği tespit ve dağıtım komisyonu tarafından yapılır. Toprak talebi beyanname ve eklerinin komisyona teslim edilmesinden sonra vatandaşlar tarafından verilen belgelerin doğruluğu halk huzurunda incelenir. Bu inceleme birçok yönüyle ilginç ve zor bir süreçtir. Bir nevi halk mahkemesi kurulmakta olup, verilen bilgilerin doğruluğu veya yanlışlığı halkın huzurunda tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu inceleme komisyon üyelerinin yanı sıra ilgili yerleşim biriminden vatandaşların seçtiği bilirkişilerle birlikte herkesin katılabileceği bir ortamda yapılır. İnceleme komisyonuna muhtar, azalar ve belediye görevlilerinden de üye katılabilir. İncelemede en büyük sorunlardan biri, ilgili yerleşim biriminde ikamet edip etmeme üzerine ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizin sosyal yapısı gereği birçok vatandaşımız hem köyündeki işletmesini yürütürken aynı zamanda da şehirde ikinci bir işle iştigal etmektedir. Bunun sonucunda ikamet edip etmeme konusu birçok davalara konu olabilmektedir.

Halk huzuru çalışmasından sonra büroda hak sahipliği tespiti ve puanlama yapılmaktadır. Puanlama toprak dağıtımından faydalanacak çiftçilerin öncelik sırasını belirlemektedir. Burada esas Kanunun özüne uygun olarak verilen toprağı verimli şekilde işletebilecek çiftçi ailelerinin ön plana çıkarılmasıdır. Çiftçilerin toprağın ekonomik durumu en kötü olan çiftçi ailelerine dağıtılacağı yönünde bir beklenti içerisine girmektedirler. Oysa Kanunun temel amacı verilen tarım arazisinden en yüksek verimi alabilecek ve bu yolla geçimini sağlayacak ideal çiftçi aileleri oluşturmaktır.

Puanlamayı etkileyen unsurlar:

Puan

a) Arazi varlığı

5

b) Tahsil durumu

10

c) Zirai Eğitimi

10

d) Yaş durumu

10

e) Medeni hali ve çocuk sayısı

10

 f) Dağıtım/kiralama yapılacak köy veya beldede oturma süresi

30

g) Dağıtım/kiralama yapılacak köy veya beldede konutunun bulunması

10

h) Üretim araçlarına sahip olma

5

 i) Müstakil işletme kurabilme şartlarına sahip olma

10

Toplam Puan

 100

Yukarıdaki puanlar en yüksek verilebilecek puanlar olup; örneğin evli çocuklu, 26-45 yaş arasında, 10 yıldan fazla dağıtım yapılacak yerde ikamet eden çiftçi ilgili kriterlerden en yüksek puanı alır. Yapılan bu puanlama sonucunda her çiftçi ailesi bir toplam puan alır ve en yüksek puandan en düşük puana doğru bir sıralama yapılır. Mevcut hazine arazisinin yettiği kadar en yüksek puandan başlamak suretiyle topraklandırma yapılır. Hak sahibi sayısı dağıtılacak arazi varlığından fazla olduğu durumda toprak alamayan hak sahipleri yedek hak sahibi olarak kalır. Herhangi bir nedenle toprağı geri alınan veya çiftçilikten vazgeçen kişilerin yerine bu yedek hak sahipleri topraklandırılır.

Hak sahibi olma şartlarını sağlayamayanlar ve puanlama sonucu oluşan öncelik sırası mahallinde ilan edilir. Varsa vatandaşların itirazlara değerlendirilir.
İtirazların ve şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu kesinleşen listelere göre dağıtım projesi hazırlanır. Dağıtım projelerinin hazırlanmasında yada diğer bir ifade ile hangi parsellerin kimlere verileceği hususunda birçok kriter dikkate alınır. Bunlardan en önemlilerinden birisi de hak sahibi çiftçi ailesinin arazisine en yakın hazine parselinden arazi verilmesidir.  Ayrıca oluşturulan parsellerin ideal en/boy oranında ve büyüklüğünde olmasına dikkat edilir. Böylece gerek mekanizasyon gerekse verimlilik açısından en yüksek verim alınacak tarım arazileri oluşturulmuş olur.

Dağıtıma tabi tutulan hazine arazilerinin, bedel takdir komisyonu tarafından parasal değeri belirlenir. Bu belirleme yapılırken Tarım il ve ilçe müdürlüklerinden, ziraat odası, ticaret odası ve benzeri birçok kamu kurumu ve sivil toplum örgütlerinin değerlerinden faydalanılır.   Belirlenen bu bedeller mahallinde ilan edilir. Hesaplanan bedeller üzerinden borçlanma senetleri düzenlenerek çiftçiler borçlandırılır. Burada en önemli husus çiftçi ailelerinin tapularını aldıktan sonra 4 yıl ödeme yapmamaları ve takdir edilen bedellere faizin uygulanmamasıdır. 5. yıldan itibaren takdir edilen bedel faizsiz olarak 10 eşit taksitte ve 10 yılda ödenmektedir.

Borçlanma senetlerini imzalayan hak sahiplerine yer gösterme işlemi yapılır. Bunu müteakip adlarına tapu sicil müdürlüklerinden tescil yapılarak tapuları kendilerine verilir. Verilen bu tapu üzerinde 3083 şerhi konularak bu arazilerin satılması ve miras hükümleri dışında bölünmesi engellenmektedir.

Bu Sayfa 511 kez incelendi
 
  Aktif Ziyaretçi:  :3 Bugün: 27 Toplam: 795887
 
 
Yönetim Paneli 2010 © Isparta Tasarım: YeNiCeRi